Inschrijvingsvoorwaarden
Elitas Nursing Academy

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor al onze cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Elitas Nursing Academy 

AANMELDING CURSUS

De aspirant cursist kan de inschrijving voor een cursus verzorgen via de website www.elitasnursingacademy.nl
De inschrijving wordt per omgaande via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd. Na aanmelding heeft de cursist (particulier) 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd geldt niet voor bedrijven en instellingen.

DEELNAMEKOSTEN

De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. Een cursist is ingeschreven op het moment van bevestiging van de inschrijving. Op dat moment ontstaat ook de financiële verplichting van de cursist m.b.t. het cursusgeld. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van Elitas Nursing Academy vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus. De cursist dient het gehele cursusbedrag te hebben betaald voor aanvang van de cursus. 

BEWIJS VAN DEELNAME

Het Bewijs van Deelname wordt door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende protocollen.  Is er sprake van een af te nemen examen door derden, dan wordt het bewijs van deelname uiterlijk verstrekt 5 werkdagen voor de examendatum.

COPYRIGHT

De rechten van alle getoonde of gebruikte leermiddelen en methoden berusten exclusief bij Elitas Nursing Academy.
 Zonder toestemming mogen uitgereikte leermiddelen niet worden vermenigvuldigd, van naam veranderd of van inhoud vervreemd of gebruikt worden voor leerdoeleinden of commercieel worden uitgebaat.
Leermiddelen mogen gebruikt worden door deelnemers als naslag werk voor eigen gebruik maar niet ter beschikking worden gesteld aan derden

VERTROUWELIJKHEID

Elitas Nursing Academy beschikt over een Privacy Beleid om er voor te zorgen dat zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan wordt met de door klanten ter beschikking gestelde gegevens. Dit Privacy Beleid staat op de website van Elitas Nursing Academy en wordt geacht onderdeel uit te maken van deze inschrijvingsvoorwaarden. Dit Privacy Beleid is HIER in te zien.

KLACHTENPROCEDURE

Indien een cursist een klacht heeft dient deze schriftelijk danwel via email aan info@elitas.nl ingediend te worden. De cursist ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht. Deze bevestiging bevat:

-Een verklaring van vertrouwelijkheid. Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.
-De termijn waarbinnen de klacht afgehandeld wordt, zijnde 10 werkdagen na ontvangst van de klacht.
-Duurt de afhandeling van de klacht langer dan genoemde 10 werkdagen, dan zal de cursist hiervan schriftelijk danwel via email op de hoogte gebracht worden binnen genoemde 10 werkdagen. Een klacht zal immer binnen 20 werkdagen na ontvangst afgehandeld worden.

Beroep
Een cursist die niet tevreden is met de afhandeling van een klacht zal dit kenbaar maken aan de directie van de Elitas Nursing Academy. De directie zal haar besluit binnen 5 werkdagen schriftelijk danwel via email aan de cursist mededelen. Als de cursist hier nog niet tevreden mee is wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijk derde:

Petre Ritskes, Psycholoog en Mediator
Kort Schaf 23a
3991 AT Houten

Het oordeel van deze onafhankelijke deskundige is voor partijen bindend. Hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden. De onafhankelijk deskundige zal ook aangeven binnen welke termijn de consequenties van de uitspraak afgehandeld dienen te zijn. 

 ANNULERING DOOR ELITAS NURSING ACADEMY

Elitas Nursing Academy heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan Elitas Nursing Academy betaalde bedrag. 

Elitas Nursing Academy zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering. 

ANNULERING DOOR DE CURSIST

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot één week voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus en in geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling.
In geval van bijzondere omstandigheden beslist Elitas Nursing Academy over eventuele restitutie van cursusgeld. 

AANSPRAKELIJKHEID ELITAS NURSING ACADEMY

Elitas Nursing Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

Elitas Nursing Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Elitas Nursing Academy zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

WIJZIGING INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Elitas Nursing Academy is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen

Elitas Nursing Academy
Archimedesbaan 13
3439 ME Nieuwegein

030 – 711 33 34                      
info@elitas.nl